Pirkimo taisyklės

Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje E-DOJUS.LT (toliau - elektroninė parduotuvė) sąlygas.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „DOJUS agro“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir šalių atsakomybę, bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusias sąlygas.

1.2. Registruodamasis elektroninėje parduotuvėje ar užsakydamas, įsigydamas prekes joje, Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis yra susipažinęs ir tai patvirtina pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas.

 

2.               Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Teisę pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje įgyja tiek Registruoti, tiek Neregistruoti pirkėjai. Pirkėjas norintis užsiregistruoti ir pateikia savo duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti: vardas, pavardė, adresas, elektroninis paštas bei telefono numeris, įmonės rekvizitai (jei registruojama įmonė). Registraciją peržiūri parduotuvės administratorius ir išsiunčia Pirkėjui laišką elektroniniu paštu apie Sėkmingą registraciją. Tokiu būdu užsiregistravęs Pirkėjas įgyja teisę pirkti. Neregistruoti pirkėjai pirkdami, atsikaitymo žingsnyje, turi suvesti Mokėtojo informaciją (vardas, pavardė, adresas, telefonas ir pan.) ir Gavėjo informaciją (vardas, pavardė, adresas, telefonas ir pan).

2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Atsiskaitymas“, ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Pirkimo – pardavimo sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis neturi galimybės teikti užsakymo.

2.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis (Užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 

 

 

3.               Pardavėjo teisės

3.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

3.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.

3.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali nedelsiant, be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromoms pirkimo – pardavimo sutartims.

3.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 

 

4.               Pardavėjo pareigos

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja nustatytais terminais pateikti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 15 (penkiolika) dienų ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 str.

4.5.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6.  Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui numatytas pareigas.

 

5.               Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo- pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos.

5.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse, Privatumo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

 

6.               Pirkėjo pareigos

6.1.  Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį) pagal Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo – pardavimo sutartyje numatytas sąlygas ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes pardavimo centruose, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame pardavimo centre per Taisyklėse nurodytus terminus.

6.2.  Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo paskyros duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats ar jo įgaliotas atstovas, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

6.3.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4.  Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.5 Kliento įsipareigojimas dėl iš Pardavėjo gautų prekių naudojimo:

6.5.1.  laikytis ir užtikrinti, kad jo kontroliuojamos įmonės bei su Klientu susiję asmenys laikytųsi, Sankcijų*;

6.5.2. užtikrinti, kad dėl Kliento veiksmų ar neveikimo (įskaitant, bet neapsiribojant, iš Pardavėjo gautų prekių naudojimą);

6.5.2. nebūtų pažeidžiamos Sankcijos ir (arba)  Klientas ir (arba) su Klientu susiję asmenys ir (arba) Pardavėjas nebūtų laikomas pažeidusiu Sankcijas;

6.5.3. užtikrinti, kad su Klientu susiję asmenys nesiimtų jokių veiksmų, jeigu dėl tokių veiksmų (ar neveikimo) Klientas ir (arba) su Klientu susiję asmenys ir (arba) Pardavėjas pažeistų Sankcijas ar kiltų reali grėsmė jas pažeisti;

6.5.4. su bet kokiu asmeniu ar teisine struktūra, kuriai taikomos Sankcijos, neužmegzti jokių komercinių santykių ir nesiimti bendros veiklos, o jeigu tokių komercinių santykių esama - nedelsiant juos nutraukti arba stabdyti įsipareigojimų pagal juos vykdymą;

6.5.4. užtikrinti, kad per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo pareikalavimo dienos Pardavėjui būtų atlygintos visos išlaidos ir nuostoliai dėl bet kokio skundo, ieškinio, patikrinimo, bylos, proceso, tyrimo ar kito veiksmo, susijusio su bet kokiu faktiniu ar tariamu Sankcijų pažeidimu;

6.5.4. nedelsdamas informuoti apie šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą arba realią grėsmę joms atsitikti bei pateikti Pardavėjui visą susijusią informaciją;

6.5.5.  bendradarbiauti su Pardavėju ir teikti jam visą informaciją, reikalingą muitinės ar kitų už sankcijų įgyvendinimą atsakingų institucijų patikrinimams;

6.5.6. užtikrinti, kad tapačios (6.5.1.) - (6.5.5.) punktuose nustatytiems įsipareigojimams pareigos būtų įtrauktos į Kliento sutartis dėl iš Pardavėjo įsigytų prekių įsigijimo ar kitokio naudojimo ir Kliento kontrahentai įsipareigotų tokių laikytis;

* Sankcijos – ribojamosios priemonės, nustatytos Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, taip pat bet kurių Pardavėjo pasirinktų valstybių ir (arba) tarptautinių organizacijų ar institucijų, prieš valstybes, asmenis bei teisines struktūras, kurie pažeidžia žmogaus teises, kelia etninius, teritorinius ar religinius konfliktus, remia terorizmą ar pažeidžia kitas tarptautines normas ar principus.

 

 

7.               Atsiskaitymas

7.1.  Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, neįskaitant PVM mokesčio. PVM mokestis nurodomas prie prekių Skiltyje Krepšelis ar formuojant užsakymą prieš apmokėjimą.

7.2.  Už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    7.2.1.  banko pavedimu;

    7.2.2.  banko pavedimu su atidėjimu.

7.3.  Pasirinkę atsiskaitymo būdą banko pavedimu, Pirkėjui bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita jo nurodytu el.paštu.

7.2.  Už elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    7.2.1.  elektronine bankininkyste (registruotas ir neregistruotas vartotojas);

    7.2.2.  banko pavedimu (registruotas vartotojas);

    7.2.3. banko pavedimu su atidėjimu  (registruotas vartotojas).

7.3.  Pasirinkę atsiskaitymo būdą banko pavedimu, Pirkėjui ekrane bus pateikta bankinio pavedimo instrukcija.  užsakymas bus pradėtas vykdyti po bankinio pavedimo patvirtinimo.

 

7.4. Pasirinkus atsiskaitymo būdą banko pavedimu su atidėjimu, Pirkėjui sąskaitą bus išrašytą pagal sutartyje numatytus atidėjimo terminus.

7.5.  Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo pagal anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.

7.6. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo patvirtinimo laiko.

 

 

 

8.               Pristatymo informacija

8.1. Užsakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų prekių pateikimo būdų:

8.1.1. Prekių pristatymas į namus/ darbo vietą / ūkį;

8.1.2. Prekių atsiėmimas UAB „DOJUS agro“ pardavimo centruose.

8.2.  Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus/darbo vietą/ūkį paslaugą:

8.2.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą). Jei pristatymo vieta skiriasi nuo registracijos metu suvesto adreso, būtina pirkimo metu tai pažymėti.

8.2.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba paskirti įgaliotą atstovą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.3.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.3.  Prekės pristatymų terminai nurodyti skiltyje Pristatymo sąlygos.

8.4.  Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Prekių atsiėmimą pardavimo centre, jis privalo atsiimti prekes ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo suruošimo patvirtinimo išsiuntimo el. paštu. Atsiėmimo centrų sąrašą bei jų darbo laiką rasite skiltyje Pristatymo sąlygos.

8.5.  Priimdamas ar atsiimdamas užsisakytas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekės (-ių) išorinės išvaizdos pažeidimus, prekės (-ių) komplektacijos neatitikimus, jis tai pažymi sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, kuris pristatė (pateikė) siuntą, surašydamas laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/ neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl:

8.5.1.  prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas;

8.5.2.  prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.6.  Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.7.  Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, ir prekių pristatymo mokestį.

 

 

 

9.               Prekių kokybės garantija

9.1.  Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2.  Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

9.2.1.  prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę elektroninėje parduotuvėje;

9.2.2.  prekė tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

9.2.3.  prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su preke pateikiamoje sąskaitoje-faktūroje, kuri atitinka garantinį lapą.

9.5.  Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

 

10.             Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties

10.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pirkimo – pardavimo sudarymo dienos turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš LR CK 6.22810 2 d. išvardintų sutarčių.

10.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu [email protected] arba raštu vienu iš šių būdų:

10.2.1. užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą

10.2.2.  nurodydamas atsisakymo priežastį.

10.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Pirkėjui, kad gavo jo pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

10.4. Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę.

10.5.  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.6.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos išsiųsti ar perduoti prekes Pardavėjui Taisyklių 11.10-11.11 p. nustatyta tvarka..

10.7.  Grąžinus prekę Pardavėjui, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių priėmimo dienos grąžina visas Pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui negrąžinamos prekių pristatymo išlaidos, jei Pirkėjas pasirinko ne pigiausią perdavimo būdą.

10.8.  Pirkėjui tenka tiesioginės prekės gražinimo išlaidos.

10.9.  Pirkėjas taip pat atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų nebūtinų prekės pobūdžio, savybėms ir veikimui nustatyti, prekės komplektacijos neatitikimus, pakuotės pažeidimą, prekės naudojimą.

 

11.             Prekių keitimas ir grąžinimas

11.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected].

11.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.1 p. numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą[AK1] :

11.2.1.  mašinos ir mechaniniai įrenginiai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487);

11.2.2.  elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548).

11.2.3.    antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716);

11.3. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.1 p. nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.1.  kad Pardavėjas neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.  kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.3.3.kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.3.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.3 p. numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.3  p. numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.3 p. numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

11.5.  Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

11.6. Gražinama/keičiama Prekė turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas:

11.6.1.  prekės grąžinimui numatytas terminas neturi būti praleistas;

11.6.2.  grąžinama/ keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.6.3.  prekė turi būti nesugadinta arba iš esmės nepasikeitusios išvaizdos;

11.6.4.  prekė turi būti nenaudota, išsaugotos jos vartojamosios savybės (nepažeista prekė, nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir pan.);

11.6.5. grąžinama/ keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjui perduota.

11.7. Pirkėjas el. paštu [email protected] arba raštu kontaktuose nurodytu adresu, pateikia Pirkėjui rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą ir pavardę, užsakymo Nr., prekės pavadinimą ir kainą, banko sąskaitos numerį, į kurią turėtų būti grąžinti pinigai, ir priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš LR CK 6.362 str. (jeigu nusipirkta tinkamos kokybės prekė) ar 6.363 str. 7 d. (jeigu nusipirkta netinkamos kokybės prekė) nurodytų reikalavimų.

11.8. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

11.9. Grąžinti/ pakeisti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo prekybos centrus, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu [email protected].

11.10.  Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.11.  Pardavėjas gavęs prekę ir įsitikinęs, kad prekė atitinka 11.7 p. nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip per 14 keturiolika) dienų nuo prekės priėmimo grąžina pinigus į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą arba pakeičia prekę kita preke.

11.12. Jeigu grąžinama prekė pagal Taisyklių 11.2 p. kuomet yra grąžinami už prekę sumokėti pinigai ar prekė yra keičiama kita preke, siuntimo išlaidos nėra kompensuojamos. Kai grąžinama nekokybiška prekė pagal Taisyklių 11.3 p., Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti Pirkėjui pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

11.13. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

 

 

 

12.             Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

 

13.             Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus informacinius pranešimus  siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute nurodytu telefono numeriu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui elektroninės parduotuvės apatinėje dalyje nurodytais kontaktais: el. paštu [email protected] ir teikia telefonu +370 618 49566.

 

 

 

14.             Baigiamosios nuostatos

14.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, Privatumo politiką, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.4. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.                      Taisyklių redakcija patvirtinta 2022-07-22